POZOR !!! Vstup do banského skanzenu je možný už len pre organizované skupiny. Vstupné podľa cenníka, ale minimálne 100 EURO. Vstup detí je možný od 6 rokov. Čas vstupu je možné dohodnúť.


Návštevníci Hornonitrianskeho banského skanzenu môžu na vlastné oči vidieť a osobne si vyskúšať cestu, ktorou baníci každodenne fárajú do útrob zeme za prácou plnou nebezpečenstiev a nástrah. Práca v neustálom nebezpečenstve bez jediného lúča denného svetla každého presvedčí o dôležitosti ľudskej spolupatričnosti, význame priateľstva a ľudskej družnosti. Návštevník spozná nepoznané hranice jednotlivcov i skupín, ktorí po niekoľko generácií dobývaním prírodných surovín prispeli významnou mierou k budovaniu nášho kraja.

Expozícia približuje dejiny hnedouhoľného baníctva na Slovensku v konkrétnych podmienkach hornej Nitry.


Visitors of Coal mining museum of Upper Nitra can see try the way on which miners go to underground for work full of danger and traps everyday Work in continuously danger widhout any daylight convices you of importance of fellowship, friendship and human coherence. Visitors know unknown range of individuals and groups who lend a helping hand for many generations of mining natural wealth to build our land

Exposition brings closer history of brown - coal mining in Slovakia in specific conditions of upper Nitra region.