Tešíme sa na Vašu návštevu aj v roku 2022. Prvé vstupy predpokladáme v priebehu mesiaca február 2022. O presnom dátume možnosti vstupu do podzemia v roku 2022 Vás budeme včas informovať. Píšte SMS na 0905 522 704, príp. na e-mail banskyskanzen@hbp.sk


Návštevníci Hornonitrianskeho banského skanzenu môžu na vlastné oči vidieť a osobne si vyskúšať cestu, ktorou baníci každodenne fárajú do útrob zeme za prácou plnou nebezpečenstiev a nástrah. Práca v neustálom nebezpečenstve bez jediného lúča denného svetla každého presvedčí o dôležitosti ľudskej spolupatričnosti, význame priateľstva a ľudskej družnosti. Návštevník spozná nepoznané hranice jednotlivcov i skupín, ktorí po niekoľko generácií dobývaním prírodných surovín prispeli významnou mierou k budovaniu nášho kraja.

Expozícia približuje dejiny hnedouhoľného baníctva na Slovensku v konkrétnych podmienkach hornej Nitry.
Novinkou je povrchová prehliadka, jej súčasťou je aj jazda banským vláčikom. Vhodné aj pre deti do 6 rokov. 


Visitors of Coal mining museum of Upper Nitra can see try the way on which miners go to underground for work full of danger and traps everyday Work in continuously danger widhout any daylight convices you of importance of fellowship, friendship and human coherence. Visitors know unknown range of individuals and groups who lend a helping hand for many generations of mining natural wealth to build our land

Exposition brings closer history of brown - coal mining in Slovakia in specific conditions of upper Nitra region.

We prepare for you some news. The once is visitation of surface which is connected with carrying away by mining train. Our visitation is suitable also for children under 6 years.